G&L SASSY SHASTA

Date of Birth:
Sex:
Female
G&L SASSY SHASTA